Home ศิษยาภิบาล
ประวัติศิษยาภิบาล PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 August 2008 00:42

    

     

รักษาการศิษยาภิบาล  ศจ.วรินทร์   ราชรักษ์ (เอก)

ศิษยาภิบาล คริสตจักร พัฒนาการ  (กรุงเทพ)

ประวัติส่วนตัว :

เกิดวันที่  12  พฤศจิกายน  ค.ศ.1971   ภูมิลำเนา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพี่น้อง 3 คน  ศจ.วรินทร์  ราชรักษ์  อ.วเรศ  ราชรักษ์  และน้องสาว (เสียชีวิตช่วงอายุ  1 ขวบ)

บิดาชื่อนายถนอม  ราชรักษ์   มารดาชื่อนางวรรณี  ราชรักษ์ 

ภรรยาชื่อ นางสนทนา  ราชรักษ์ 

บุตรธิดา ชื่อ ดญ.วนาลี  ราชรักษ์   

การศึกษา:

จบชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จ. นครศรีธรรมราช (....ค.ศ.1984 )

จบชั้นมัธยมปีที่  3 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จ. นครศรีธรรมราช ( ค.ศ.1984-1987)

จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์   วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ( ค.ศ.1987-1990)

 จบปริญญาตรีศาสนศาสตร์  สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์  (ปี ค.ศ. 1990 - 1994)

จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ( ค.ศ. 2002-2005)

จบปริญญาโทศาสนศาสตร์ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยคริสเตียน ( ปี ค.ศ.2002 )

ประวัติการรับใช้ :

รักษาการศิษยาภิบาล คริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์  ( ค.ศ.1994 – 1996)

ศิษยาภิบาล คริสตจักรพัฒนาการ (ค.ศ. 1996- ปัจจุบัน) และศาลาธรรมพัฒนาการแสมสาร (ค.ศ.2004 - ปัจจุบัน) สังกัดภาค  7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ร่วมกับทีมคริสตจักรอื่น ๆ เข้าเยี่ยมเยียนและสอนพระคัมภีร์ผู้ต้องขังหญิงและชาย เรือนจำคลองเปรม  บางขวาง   ธัญบุรี  คลองไผ่  โรงเรียนวิวัฒน์พลเรือนเขาพริก

เยี่ยมชมดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ (จัดโดยพันธกิจมิชชั่น WMP.กับคริสตจักรภาคที่ 7 )

รับเชิญเป็นวิทยากรเทศนาประกาศกับพี่น้องคนงานไทยในประเทศเกาหลีใต้  ( ค.ศ. 2004 )

รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายเยาวชน  อนุชน  ของมูลนิธิศุภนิมิต   และค่ายอนุชนคริสตจักรภาคที่ 16

อาจารย์พิเศษสอนวิชาแนะแนว โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา ( ค.ศ. 2006)

ประธานกลุ่มผู้รับใช้ในเครือมิชชั่น WMP.  ( ค.ศ. 2006-2008)

รองประธานฝ่ายพัฒนาและบริการคริสตจักรและสังคม คริสตจักรภาคที่ 7 ( ค.ศ.2006-2008)

ประธานฝ่ายพัฒนาและบริการคริสตจักรและสังคม คริสตจักรภาคที่ 7 ( ค.ศ.2008-2010)

นิมิตการรับใช้ :

                ครอบครัวรับเชื่อพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 พระเจ้าทรงนำในจิตใจข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อเห็น คริสตจักรขาดผู้เลี้ยง  ข้าพเจ้าประทับใจชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนกับการออกไปเยี่ยมเยียนหนุนใจ และสอนพระวจนะพระเจ้าตามบ้านและคริสตจักร     เมื่อข้าพเจ้าใกล้จะจบชั้น ปวช.ช่างยนต์ ปีที่ 3 จะต้องตัดสินใจศึกษาในระดับต่อไป   เสียงในใจยังคงก้องอยู่ตลอดเวลา   คริสตจักรขาดผู้เลี้ยง   ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจถวายตัวเพื่อเตรียมตัวแห่งการรับใช้    จากเป้าหมายที่จะซ่อมแซมเครื่องยนต์     ต้องกลายมาซ่อมแซมชีวิตคนให้ดำเนินชีวิตต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง  พระเจ้าทรงประทานของประทานในงานศิษยาภิบาล   งานด้าน การสอน    ข้าพเจ้าปรารถนามีส่วนร่วมกับพระกายของพระคริสต์ในการรับใช้ขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย    และการสร้างสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์

                “….แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า 

เราจะปรนนิบัติพระเจ้า” โยชูวา 24:15

 

สาส์นจากศิษยาภิบาล

 

ขอสันติสุขจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย   เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่  ค.ศ. 2011  เมื่อใกล้จะสิ้นปี  2010  ข้าพเจ้าปรารถนาให้ทุกท่านคิดทบทวนถึงพระคุณความรัก ความเมตตา จากองค์พระผู้เป็นเจ้า  คิดถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำต่อบรรดาลูกๆ ของพระองค์ในแต่ละช่วงเวลา  ฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งในยามยากลำบาก    หรือยามสุขสบาย  แท้จริงแล้วในทุกวาระที่ผ่านมาพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลา  พระองค์ไม่เคยละสายตาไปจากเราเลย  บางครั้งอาจดูเหมือนเราห่างไกลจากพระองค์   แต่แท้จริง พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้   และเวลาวันนี้   และต่อๆไปเป็นนิจกาล  และพระองค์ยังทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทุกเวลา  ทุกเรื่อง  ดังนั้นขอให้เราอย่าลืมคำว่า  ขอบพระคุณพระเจ้า  ชีวิตของเราควรจะเป็นชีวิตแห่งการขอบพระคุณเสมอ

ในโอกาสปีใหม่ ค.ศ. 2011 ขอให้เราทั้งหลายยังคงดำเนินชีวิตในความเชื่อ  ความหวัง และในความรักของพระเจ้าต่อไป   ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงมองดูที่พระเยซูคริสต์ผู้บุกเบิกความเชื่อและทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์   จงมองดูผลปลายทางที่พระเจ้าทรงตระเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์ ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า     สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยิน  
  และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง     คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์   (1 โครินธ์ 2:9)

ขอให้เราทั้งหลายเข้ามารับพระคุณ พระเมตตาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกวัน พระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอสำหรับเราเสมอ  และพระคุณนั้นทำให้เราชื่นใจเสมอ พระคุณของพระเจ้าเป็นกำลัง ฤทธิ์เดชให้เราผ่านพ้นความยากลำบากเสมอ

จาก ศจ.วรินทร์  ราชรักษ์

 

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล   ครู อธิชัย  สุวรรณ (จอม)

 

Last Updated on Wednesday, 29 June 2011 08:02